MA
22
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
DI
23
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
WO
24
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
DO
25
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
VR
26
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
ZA
27
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
ZO
28
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
Tickets

Kartcentrum Zwolle Huisreglement

Huisreglement bij het bezoeken van Kartcentrum Zwolle BV, hier na te noemen KCZ

 

 1. Alle bezoekers van KCZ zijn gehouden, ongeacht of zij in een kart rijden of niet, de voorschriften van dit huisreglement na te leven.
 2. Alle bezoekers zijn altijd gehouden de aanwijzingen op te volgen die door de medewerkers van KCZ worden gegeven.
 3. KCZ ontzegt de toegang tot het terrein aan personen die naar oordelen van KCZ inbreuk hebben gepleegd op naleving van de huisregels of eerder een entreeverbod opgelegd hebben gekregen.
 4. KCZ houdt zich ten alle tijden het recht voor om personen c.q. groepen die overlast veroorzaken de toegang te weigeren.
 5. De karts zijn uitgerust met meerdere veiligheidssystemen teneinde het plezier en veiligheid van alle deelnemers en het personeel van KCZ te bevorderen
 6. De karts zijn uitgerust met een elektronisch op afstand bedienbare begrenzer welke de karts minder snel kunnen doen rijden, of zelfs helemaal uit kunnen schakelen, wanneer het personeel van KCZ daar omwille van baanveiligheid en/of ruw rijgedrag noodzaak toe ziet.
 7. Ruw en/of asociaal rijgedrag en opzettelijk botsen zal naar inzicht van het personeel van KCZ worden bestraft. “verloren” rijtijd ten gevolge van bestraffing, begrenzing en/of bij herhaaldelijke overtreding; verwijdering zal nimmer leiden tot restitutie
 8. Het is een deelnemer tijdens een race of sessie niet toegestaan de kart op de baan stil te zetten en/of te verlaten, tenzij daartoe aanwijzing word gegeven door personeel van KCZ.
 9. Mocht er tijdens een sessie een kart naar uw mening niet goed functioneren, dan dient u direct de pitstaat weer in te rijden en een medewerker in te schakelen. Claims met betrekking tot het niet goed functioneren worden na afloop van de betreffende sessie niet in behandeling genomen.
 10. Deze locatie is voorzien van een stil alarm, welke in directe verbinding staat met de politie.
 11. Constatering van strafbare feiten zullen ten alle tijden aan de politie worden gemeld. De door de directie van KCZ aangewezen personen zijn bevoegd om in dergelijke gevallen staande te houden en de perso(o)n(en) over te dragen aan de politie.
 12. Bij vernieling/diefstal/orde verstoring/seksuele intimidatie doen wij altijd aangifte bij de politie.
 13. Bij de inrichting van het terrein en daarbij behorende ruimten en gebouwen, worden er door KCZ maatregelen getroffen teneinde de veiligheid van de bezoekers en personeel te bevorderen.
 14. Wij attenderen u op ons 24/7 cameratoezicht. Beelden worden opgenomen en indien noodzakelijk gebruikt als bewijsmateriaal. Bij het betreden van dit terrein geeft u hiervoor toestemming.
 15. KCZ verwerkt persoonsgegevens waaronder camerabeelden van haar bezoekers in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. Deze zijn te vinden op kartcentrumzwolle.nl.
 16. Het is NIET toegestaan om op ons terrein te roken. Behalve op de daarvoor aangewezen plekken.
 17. Het is NIET toegestaan om op ons terrein eigen drank en/of etenswaren te nuttigen. Tenzij daar door KCZ expliciet toestemming voor is gegeven.
 18. Bezit en het gebruik van- en de handel in (soft/hard)drugs of het in bezit hebben van steek- of vuurwapens is verboden.
 19. KCZ is NIET aansprakelijk voor vermissing, diefstal of beschadiging van privé-eigendommen
 20. Het maken van gedetailleerde foto- video- of geluidsopnamen van de karts, operationele hard- en softwaresystemen is NIET toegestaan.
 21. Het maken van algemene foto- video- of geluidsopnamen van eigen rit, race of groep van deelnemers is enkel toegestaan voor eigen gebruik, bij het delen op social media dient de privacy van andere aanwezigen gerespecteerd te worden.
 22. Het maken van foto- video- of geluidsopnamen in de niet voor het algemene publiek toegankelijke gedeelten van KCZ is NIET toegestaan.
 23. Het bezoeken van KCZ geschiedt geheel op eigen risico. KCZ is NIET aansprakelijk voor schade en/of letsel die een bezoeker lijdt of zal lijden ten gevolge van het deelnemen aan een activiteit of het aanwezig zijn op een van onze locaties.
 24. Modificeren van soft- en/of hardware, karts, ter bruikleen beschikking gestelde persoonlijke veiligheidsmaterialen en andere aanwezige faciliteiten is NIET toegestaan, en zal bij constatering direct resulteren in verwijdering van de overtreder(s) van het terrein.
 25. KCZ is toegankelijk voor bezoekers van alle leeftijden, echter kunnen wij GEEN verantwoordelijkheid dragen voor minderjarige bezoekers, deze dienen te worden begeleid en verantwoordelijkheid voor gedragen te worden door een volwassen persoon.
 26. Om gebruik te mogen maken van onze diensten met betrekking tot het besturen van- of het plaatsnemen in een kart, is eenieder van 13 jaar en ouder verplicht een account aan te maken, en bijbehorende voorwaarden te accepteren. Hier wordt GEEN uitzondering op gemaakt.
 27. In het geval dat er een persoon jonger dan 13 jaar gebruik wenst te maken van onze diensten met betrekking tot het besturen van- of het plaatsnemen in een kart, dient de ouder/voogd/begeleider een account aan te maken en de bijbehorende voorwaarden te accepteren, ook als zij zelf geen gebruik van onze diensten wenst te maken. Hier wordt GEEN uitzondering op gemaakt.
 28. Wij hanteren meerdere minimale lengtes voor het gebruik van onze karts, teneinde het optimale gebruik en veiligheid van de bestuurder en passagiers te waarborgen, hier word GEEN uitzondering op gemaakt.
 29. KCZ maakt onderscheid tussen opzettelijke schade en onbedoelde schade. Opzettelijke schade zal op de gebruiker worden verhaald. Hierbij verhalen wij 100% van de geleden schade op de veroorzaker.
 30. Wij schenken GEEN alcoholische dranken aan personen onder de 18 jaar. Wij schenken GEEN alcohol aan personen boven de 18 jaar als deze nog willen rijden, enkel na afloop van de laatste race of sessie schenken wij alcohol.
 31. Rijden en/of plaatsnemen in een kart is NIET toegestaan wanneer de deelnemer zich onder invloed van drugs of alchohol bevindt. Bij twijfel houdt KCZ zich het recht voor om een persoon te laten blazen op de aanwezige alcoholtester, of algeheel te weigeren.
 32. Personen onder invloed van drank en/of drugs kan de toegang worden ontzegd of dienen op aangeven van het personeel het terrein van KCZ te verlaten.
 33. KCZ maakt foto- video- en geluidsopnames voor eigen social media, marketing en promotie. Bij het betreden van ons terrein gaat u hiermee akkoord, bij bezwaar dient u dit te melden bij het personeel
 34. KCZ behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit huisreglement. Bezoekers worden bij deze aangemoedigd om regelmatig zelf de huisregels van KCZ te bestuderen ten aanzien van wijzigingen.