MO
22
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
TU
23
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
WE
24
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
TH
25
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
FR
26
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
SA
27
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
SU
28
JUL
10:00 - 18:00
Tickets
Tickets

Algemene voorwaarden Kartschool Lelystad B.V. & Kartcentrum Zwolle B.V.

Artikel 1
Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. Kartschool Lelystad: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid de besloten vennootschap Kartschool Lelystad B.V., gevestigd te Lelystad, aldaar kantoorhoudende aan de Talingweg 89, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 04053261.
b. Kartcentrum Zwolle: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kartcentrum Zwolle B.V. statutair gevestigd te Zwolle en kantoorhoudende te (1852 BG) Heiloo aan De Spanring 25, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 37162069.
c. Klant: iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle direct of indirect een overeenkomst aangaat, waaronder een ieder die een evenement van de Kartschool bezoekt of hieraan deelneemt.
d. Evenement: diensten, leveringen en/of werkzaamheden van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle op of rond haar circuits, waarop de overeenkomst met de Klant betrekking heeft.
e. Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle.

Artikel 2
Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle, voor zover hiervan niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Ook zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle personen die de circuits van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle betreden.
2.2 Algemene voorwaarden of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen in de Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig is of vernietigd worden, dan tast dat de geldigheid van de overige bepalingen niet aan en zal de betreffende bepaling vervangen worden door een bepaling die de strekking van de oorspronkelijke bepaling zo dicht mogelijk benadert.
2.4. De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is bevoegd om deze algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen, indien zij daartoe aanleiding ziet.

Artikel 3
Offertes en aanbiedingen
3.1 Offertes en aanbiedingen van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
3.2 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is niet gehouden haar offertes of aanbiedingen gestand te doen indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.3 De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle anders aangeeft.

Artikel 4
Uitvoering en wijziging van de overeenkomst(en)
4.1 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is bevoegd een Evenement te wijzigen, te verplaatsen (naar een andere datum), te annuleren en/of zaken die ter beschikking zijn gesteld te wijzigen of te vervangen door een naar het oordeel van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle te bepalen gelijkwaardig alternatief, indien de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle dit nodig acht voor een goed functioneren en/of voor de veiligheid van personen, zonder dat de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle een schadevergoeding aan de Klant verschuldigd is.
4.2 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst derden te betrekken, zonder dat Klant hiervan in kennis wordt gesteld.
4.3 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is bevoegd om tegelijkertijd meerdere Evenementen met meerdere Klanten te laten plaatsvinden op dezelfde locatie, een en ander voor zover de omvang van deze locatie dit – naar het oordeel van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle - toelaat.
4.4 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is bevoegd om van Klant (en/of van de (wettelijk)vertegenwoordiger bij minderjarigen) te verlangen dat een vrijwaringsverklaring wordt getekend voordat de Klant deelneemt aan een Evenement. Indien Klant deze vrijwaring niet tekent dan heeft de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle het recht om Klant van deelname uit te sluiten. De omstandigheid dat de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle de Klant in een specifiek geval geen vrijwaringsverklaring heeft laten ondertekenen, maakt geen verschil voor de beoordeling van de aansprakelijkheid als bedoeld in artikel 5.

Artikel 5
Aansprakelijkheid
5.1 Deelname aan activiteiten en het betreden van locaties die de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle gebruikt bij de uitvoering van haar overeenkomsten (zoals circuits, kartbanen, paddocks en horecaruimtes) zijn voor eigen risico van de Klant. De Klant is zich er van bewust dat door het deelnemen aan een Evenement, alsook het betreden van het locaties van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle, een verhoogd risico bestaat op mogelijk letsel.
5.2 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is niet aansprakelijk voor schade ontstaan tijdens een Evenement die direct of indirect door Klant wordt geleden, van welke aard ook, zoals verwondingen, botbreuken, lichamelijk of geestelijk letsel, of schade ten gevolge van overlijden.
5.3 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of schade van eigendommen.
5.4 Indien en voor zover de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle wel aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle beperkt tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd, zulks vermeerderd met het in de polisvoorwaarden vastgestelde bedrag van eigen risico. Indien om welke reden dan ook geen uitkering op grond van de verzekering plaatsvindt dan is elke aansprakelijkheid steeds beperkt tot het factuurbedrag met een maximum van € 10.000,- (zegge tienduizend euro).
5.5 De aansprakelijkheid van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is te allen tijde beperkt tot directe schade. De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade.
5.6 Klant wordt geacht ermee bekend te zijn dat de voertuigen (de karts) bij een evenement niet verzekerd zijn overeenkomstig Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorvoertuigen (WAM). Bij aanrijding, botsen en roekeloos rijden als gevolg waarvan schade ontstaat, kan de tegenpartij de Klant aansprakelijk stellen.
5.7 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle kan de Klant aansprakelijk stellen indien een voertuig (kart) of de circuits inclusief aan- toebehoren schade oploopt, veroorzaakt door het onzorgvuldig handelen van Klant.
5.8 Ouders of wettelijk vertegenwoordigers dragen te allen tijde het volledige risico van schade indien een minderjarige (< 18 jaar) een evenement bezoekt of hieraan deelneemt en aanvaarden dit verhoogde risico.
5.9 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is niet verplicht tot vergoeding van enige schade indien Klant zijn verplichtingen, zoals genoemd onder artikel 6 Algemene Voorwaarden niet naleeft. Hieronder wordt ook verstaan dat Klant onjuiste of onvolledige informatie aan de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle heeft verstrekt
5.10 De beperkingen van aansprakelijkheid genoemd in artikel 5.1 tot en met 5.9 gelden niet voor zover schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle of haar leidinggevenden.

Artikel 6
Verplichtingen Klant
6.1 De Klant is te allen tijde verplicht om aanwijzingen, instructies, voorschriften en huisregels van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle na te leven en om de ter beschikking gestelde zaken als een goed huisvader te behandelen.
6.2. De Klant is verantwoordelijk voor de gedragingen van de door hem/haar meegebrachte derden.
6.3 De Klant zal de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle steeds tijdig alle medewerking en informatie verschaffen, die voor de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle nodig of nuttig zijn om de diensten of leveringen te kunnen verrichten.
6.4 De Klant is verplicht om bij deelname aan de activiteiten van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle in een goede gezondheid te verkeren. De Klant is niet toegestaan om deel te nemen aan een evenement bij gezondheidsklachten, zoals rug-, nek-, hartklachten, kortademig, indien zwanger of onder invloed van medicijnen, drugs of alcohol.
6.5 Huisdieren zijn bij een evenement niet toegestaan.
6.6 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is bevoegd om de Klant van (verdere) deelname uit te sluiten, indien de Klant en/of de door hem/haar meegebrachte derden enige instructie of voorschrift niet naleeft of als de Klant naar het oordeel van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle niet in staat is om op een verantwoorde wijze deel te nemen aan een evenement. In geval van uitsluiting van deelname maakt de Klant geen aanspraak op restitutie van enig reeds betaald bedrag, noch anderszins op vergoeding van schade of kosten.

Artikel 7
Betalingen
7.1 Betaling dient te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, tenzij anders is overeengekomen.
7.2 De Klant dient eventuele resterende bedragen die bij nacalculatie (extra deelnemers en/of consumptie) gefactureerd worden, binnen 8 dagen na factuurdatum te voldoen, tenzij anders is overeengekomen.
7.3 Indien de Klant in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur dan is Klant van rechtswege in verzuim. De Klant is dan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente is verschuldigd.
7.4 Indien de Klant in gebreke blijft met het tijdig betalen van een factuur dan heeft de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle het recht om de overeenkomst te ontbinden en annuleringskosten door te belasten met inachtneming van het gestelde in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden.
7.5 Indien de Klant na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle de vordering ter incasso uit handen geven. De Klant is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke (minimaal 15% van de hoofdsom) en eventueel gerechtelijke kosten, naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten.

Artikel 8
Annuleren
8.1. Bij annulering van een (online) gekochte ticket voor één of meer personen, is de Klant steeds 100% van het factuurbedrag is verschuldigd Er wordt geen restitutie verleend op reeds gedane betalingen.
8.2. Bij annulering van groepsarrangementen geldt de navolgende staffel:
- Tot één maand voor de reserveringsdatum is het annuleren kosteloos.
- Vanaf één maand tot twee weken voor de reserveringsdatum betaalt de Klant 25% van het overeengekomen bedrag.
- Vanaf twee weken tot vijf dagen voor reserveringsdatum betaalt de Klant 50% van het overeengekomen bedrag.
- Vanaf vijf dagen voor reserveringsdatum betaalt de Klant 100% van het overeengekomen bedrag
8.3. Wijziging van het aantal deelnemers (zowel ten aanzien van de losse (online) gekocht tickets, als de groepsarrangementen) is niet mogelijk, tenzij partijen anders schriftelijk is overeengekomen.
8.4 Bij het annuleren van producten (oa eten en drinken) die specifiek voor Klant zijn ingekocht, besteld of zaken die zijn voorzien van branding van de Klant, is Klant het volledige factuurbedrag verschuldigd.
8.5. De bepalingen genoemd in dit artikel gelden niet indien de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle met de Klant uitdrukkelijk een andere regeling is overeengekomen.

Artikel 9
Overmacht
9.1 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is te allen tijde gerechtigd om een evenement of een onderdeel te verplaatsen of af te gelasten vanwege overmacht.
9.2 In de situatie vermeld in artikel 9.1 kan de Klant geen aanspraak maken op enige vorm van schadevergoeding.
9.3 Indien de Klant van mening is dat er sprake is van overmacht om welke reden hij niet kan deelnemen aan een evenement of een onderdeel daarvan, dan gelden de annuleringsvoorwaarden van artikel 8.

Artikel 10
Opschorting en ontbinding
10.1 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is bevoegd om de overeenkomst op te schorten of te ontbinden indien:
– de Klant enige verplichting niet of niet volledig nakomt;
– de Klant de overeengekomen aanbetaling niet heeft voldaan;
– er een gegronde reden is om te vrezen dat de Klant zijn verplichtingen niet behoorlijk kan nakomen.
10.2 Indien de Klant surseance van betaling aanvraagt, de schuldsanering ingaat, zijn faillissement wordt aangevraagd of indien de Klant niet meer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, dan is de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle bevoegd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden.
10.3 Indien de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle de overeenkomst ontbindt, dan zijn alle vorderingen op de Klant direct opeisbaar. Indien de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle de nakoming van haar verplichtingen opschort, dan behoudt zij haar aanspraken uit de wet en overeenkomst. de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle behoudt zich steeds het recht voor om schadevergoeding van de Klant te vorderen.

Artikel 11
Intellectuele eigendomsrechten
11.1 De Klant dient de intellectuele eigendomsrechten van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle steeds volledig te respecteren.
11.2 De Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is bevoegd om tijdens een evenement beeld- en/of geluidsopnamen te maken, waarop Klant zichtbaar is en om deze openbaar te maken (voor redactionele of promotionele activiteiten).

Artikel 12
Klachten
12.1 Klachten moeten binnen acht (8) dagen na het ontstaan van de klacht, schriftelijk en gemotiveerd aan de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle kenbaar worden gemaakt. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht het geleverde product of dienst van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle hebben goedgekeurd.
12.2 Klachten over facturen van de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle moeten binnen 8 dagen na dagtekening van de factuur schriftelijk worden gemeld. Na het verstrijken van deze termijn wordt Klant geacht de factuur te hebben goedgekeurd.

Artikel 13
Geschillen
13.1 Op alle overeenkomsten en andere rechtsverhoudingen met de Kartschool Lelystad en/of Kartcentrum Zwolle is Nederlands recht van toepassing.
13.2 Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter. Als relatief bevoegde rechter zal de rechtbank Midden-Nederland locatie Lelystad gelden.
13.3 De Nederlandse tekst zal steeds bepalend zijn voor de uitleg van de Algemene Voorwaarden.

Versie d.d. ___________

Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op 01-01-2020 en kunnen kosteloos worden opgevraagd via e-mail: info@Kartcentrumlelystad.nl